POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej brill.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej brill.pl (dalej Strona lub Serwis), która jest prowadzona przez spółkę Brill AV Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze strony internetowej brill.pl jest spółka:

Brill AV Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ojca Aniceta 7, 03-264 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000246063, NIP: 1070003205, REGON: 140359333, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych w całości pokryty (dalej Administrator).

Podstawa prawna przetwarzania przez Administratora danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Cel przetwarzania przez Administratora danych osobowych

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarza przez Administratora w celu:

  1.  umożliwienia Administratorowi świadczenia usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  w szczególności w celu:
  2. kontaktu z Użytkownikiem,  w tym udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika, udzielenia informacji handlowych, dokonania wyceny usług, realizacji usług,
  3. marketingu własnych produktów lub usług oraz badania opinii (na podstawie odrębnej zgody Użytkownika),
  4. zarządzania adresem e-mail Użytkownika (oraz innymi danymi przekazanymi dobrowolnie przez Użytkownika) i wysyłanie wiadomości.
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  6. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub osobę trzecią, za który Administrator uznaje w szczególności dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Administrator w ramach prowadzonej strony internetowej zbiera dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie inne dane teleadresowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

W wypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją usług przez Administratora, dane te będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 6 lat.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione podmiotom trzecim w związku ze świadczeniem przez Administratora usług, z którymi Administrator współpracuje, w szczególności współpracownikom i dostawcom usług, w tym usług IT i usług księgowych. Usługodawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia danych, w określonym przez Administratora celu, z obowiązkiem należytego zabezpieczenia. W zakresie wymaganym przepisami prawa, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich uprzednie żądanie.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Dobrowolność przekazania danych osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikających z prawa UE lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usług przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu  kontaktu związanego
z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może  –
w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić lub utrudnić wykonanie usług przez Administratora lub może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Użytkownikiem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami przepisów prawa. Administrator zabezpiecza dane Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

Dane kontaktowe Administratora

Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych należy kierować: